Tim dizajnera i grafičara realizuje vašu zamisao

FOR TONS…

Kao moderator, glumac Biković je “otvorio” prvi panel i predstavio Inicijativu Digitalna Srbija, a svoj doprinos dali su i pomoćnica direktora BioSens Instituta Vesna Crnojević Bengin, direktor Razvojnog centra kompanije “Majkrosoft” u Srbiji Dragan Tomić i jedan od osnivača i direktor kompanije “Nordeus” Branko Milutinović.

Učesnicima Kopaonik biznis foruma 2018 podeljeno 4 tone radnog i promotivnog materijala. Kuća štampe sa ponosom po 17-ti put pripremila i dizajnirala kompletan radni materijal za jubilarni XXV Kopaonik biznis forum 2018. Forum se održava od 4. do 7. marta 2018. godine u kongresnom centru hotela Grand na Kopaoniku pod nazivom: “Nakon razvojnih mera štednje“. Šta srpska ekonomija treba da uradi kako bi fiskalnu stabilnost pretvorila u održivi rast, glavna je tema ovogodišnjeg biznis foruma.

KUĆA ŠTAMPE dizajnirala i odštampala knjigu 250 DOBRIH SAVETA u saradnji sa  Pokretom za žensku košarku MARINA MALJKOVIĆ. Knjiga je namenjena devojčicama osnovnoškoskog uzrasta.

Kuća štampe, dizajnirala i odštampala najnoviji broj časopisa za Ljudska prava u Evropi

SAVET EVROPE Savet Evrope, sa sedištem u Strazburu, najstarija je evropska međunarodna organizacija koja okuplja 47 zemalja članica, odnosno sve evropske zemlje osim Belorusije. Glavni ciljevi delovanja Saveta Evrope su zaštita ljudskih prava, unapređenje parlamentarne demokratije i poštovanje vladavine prava. Kako bi se standardizovala socijalna i pravna praksa u zemljama članicama, pod okriljem Saveta Evrope usvojeno je više od 200 međunarodnih ugovora, iz raznih oblasti, kao što su ljudska prava, prava manjina, socijalna prava, mediji, pravna saradnja, zdravstvo, obrazovanje, kultura, sport, omladina, lokalna samouprava, saradnja među državama i regionalno planiranje. Savet Evrope jedino nema nadležnost po pitanju odbrane. Evropska konvencija o ljudskim pravima je najvažniji instrument Saveta Evrope. Od osamdesetih godina prošlog veka, sve zemlje koje su želele da postanu članice Organizacije, bile su obavezne da je ratikuju. Prava zajamčena u Evropskoj konvenciji treba da štite nacionalne vlasti, u prvom redu, nacionalni sudovi, ali, ako se to ne ostvari, Evropski sud za ljudska prava osigurava da države ugovornice poštuju svoje obaveze predviđene Konvencijom. Danas, Evropski sud, koji ima sudija koliko i država ugovornica, štiti prava i slobode za više od 800 miliona osoba, nezavisno da li su državljani jedne od država ugovornica ili ne.

ATLETSKA DIVA NA KALENDARU ZLATARSKE KUĆE ANDREJEVIĆ

Kuća štampe je dizajnirala i odštampala  kalendar za 2018. godinu, našeg petnaestogodišnjeg partnera i prijatelja  – Zlataru ANDREJEVIĆ

Malo bi smo znali o svojoj prošlosti da nije potrebe čovekove da kuje nakit i da ga poklanja ženi. Nakitom se bogovima obraćalo, zbog dragog kamenja padali su i poljupci i glave… Nema bajke u kojoj se dobrota i ljubav ne nagrađuju draguljima… Oni koji prolaze pored izloga sa znakom “AK” , u najvećem beogradskom bulevaru, zastaju privučeni svetlucavim vilinskim svetom a da i nisu svesni čarolije.

TIMSS &PIRLS International Study Center, Boston College

TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study) je veliki međunarodni projekat u čijem je fokusu ispitivanje postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka. Reč je o pro-jektu Međunarodnog udruženja za evaluaciju obrazovnih postignuća (International Association for the Evaluationof Education Achievement – IEA), a stručno rukovođenje istraživanjem, na međunarodnom planu, predvodi ogranak ovog udruženja – Međunarodni istraživački centar za TIMSS i PIRLS sa Boston koledža (TIMSS &PIRLS International Study Center, Boston College)

Kuća Štampe je u saradnji sa IPI – Institutom za pedagoška istraživanja – dizajnirala, odštampala i personizovala svaki primerak ovog izuzetnog međunarodnog projekta…

Savršene IT priče na ćaskanju u razvojnom centru Majkrosofta…

Povod je svetski dan žena u IT-u

Kuća Štampe je sa izuzetnim zadovoljstvom odštamapala ovaj pozivni plakat…

U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) predstavljena je knjiga Dragana Ðuričina
“Izlaz iz tranzicionizma: Šta Srbija može da nauči iz prethodnih grešaka i preporuke za budućnost”

KućaŠtampe, je kompletno producirala i grafički dizajnirala ovu kapitalnu knjigu.

Ðuričin je istakao da knjiga zapravo opisuje nikada završenu tranziciju u kojoj je ekonomija u stacionarnom stanju, sa, kako kaže, kratkim epizodama rasta koji je u osnovi neodrživ.

Precizirao je da je u knjizi analizirao pet glavnih procesa koji su karakteristični za Srbiju – geopolitičko pozicioniranje, promenu paradigme u ekonomskoj teoriji i politici, uticaj poslednje krize poznate kao „Velika recesija“, industrijsku revoluciju 4.0 i globalne trendove.

Kuća štampe dizajnirala i odštampala jubilarno 20. izdanje časopisa Reflejo posvećeno meksičkom duhu, jedinstvenosti, kulturi…

Povodom 70 godina od uspostavljanja međunarodnih odnosa između Srbije i Meksika jubilarno 20. izdanje časopisa Reflejo posvećeno je meksičkom duhu, jedinstvenosti, kulturi, ali i kako je uticao na srpsko društvo.
Lični putopisi, kinematografski vremeplov i još mnogo zanimljivih tema čekaju vas na stranicama našeg bilingvalnog časopisa, koji je ovog puta u novom ruhu!

Kuća štampe predstavlja novi  Volvo magazin, od ideje, dizajna, realizacije do štampe.

14.000 na sat

KUĆAŠTAMPE s ponosom predstavlja ofset mašinu nove generacije MAN ROLAND 200 E

Imacon Color Scanner
Imacon Color Scanner

40.000 na sat

Brzina savijanja nevidljiva za oko

 

 

Horizon AFC-544AKT Cross Folder with PST-40 Presser Stacker. This Automataed Paper Folder is a very unique machine. Speeds up to 40,000 sph – 1up, or 80,000 sph 2 – up

100 na sat

Computer to Plate

Kuća štampe je prva privatna štamparija koja je uvela tehnologiju osvetljavanja direktno iz kompjutera na ofset ploče. Uvođenjem CtP tehnologije je u velikoj meri skratilo i pojednostavilo sam postupak izrade štamparskih formi, uz podizanje i ujednačavanje nivoa kvaliteta reprodukcije. Koristimo Violet tehnologiju na najkvalitetnijim ofset pločama čuvenog brenda KODAK.

DIGITALNA ŠTAMPA XEIKON 5000

Najmoćnija digitalna mašina xeikon 5000 plus…


“We are, because we dare” – sugeriše nam slogan ovog belgijskog proizvođača, Xeikon 5000 plus štampa iz rolne, obostrano pri jednom prolazu.

I ovde je podržan različit tip podloga, a gramatura kreće se u granicama između 40 i 350 g/m². Format je strogo ograničen samo po širini (50 cm za rolnu, 48.3 cm štampajuća površina), dok za dužinu otiska praktično nema ograničenja.

Pre 480 go­di­na mo­nah Te­o­do­si­je odštampano je pr­va knji­ga „Ru­jan­sko če­tvo­ro­je­van­đe­lje” –  u ma­na­sti­ru Ruj­no kod Uži­ca. Re­zba­re­ći pod vo­šta­ni­com slo­va u dr­ve­tu, u ko­lo­fo­nu če­tvo­ro­je­van­đe­lja te 1537. godine.

Ali ubr­zo po­što je knji­ga u vi­še pri­me­ra­ka od­štam­pana, Tur­ci ot­kri­še ovu štam­pa­ri­ju i uni­šti­še je, a po­tom i ceo ma­na­stir do te­me­lja. Da­nas se je­di­na dva ori­gi­nal­na pri­mer­ka „Ru­jan­skog če­tvo­ro­je­van­đe­lja” ču­va­ju u Pra­gu (u Ša­fa­ri­ko­voj zbir­ci) i u Sankt Pe­ter­bur­gu. Bi­lo je jed­no i kod nas, u Na­rod­noj bi­bli­o­te­ci u Be­o­gra­du, ali je u bom­bar­do­va­nju 1941. go­di­ne iz­go­re­lo. Sa­da u ma­na­sti­ru Ruj­no, ob­no­vlje­nom po­red je­ze­ra Vrut­ci na Đe­ti­nji, po­se­du­ju sa­mo fo­to­tip­sko iz­da­nje „Ru­jan­skog če­tvo­ro­je­van­đe­lja” (iz­da­nje „Pro­sve­te” iz 1987. go­di­ne).